TUT: Tag tất cả members group vào comment
Hướng dẫn tag tất cả thành viên (member) trong nhóm (group) facebook vào 1 comment Các này mình có thể lấy danh sách thành viên của 1 nhóm nào đó để tag vào nơi khác (không nhất thiết phải là bài trong nhóm đó) Chuẩn bị: Thao tác này để...
0 Bình luận 0 Chia sẻ
Được tài trợ